• :
  • :

เรียน พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านดอนที่เคารพทุกท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนได้รวบรวมภารกิจ นโยบายของผู้บริหารที่ได้นำไปปฏิบัติเพื่อสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้ท่านได้นึกภาพมองเห็นภาพการทำงานการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน และได้ร่วมกันตรวจสอบพิจารณาวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน สิ่งใดควรทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือควรคิดใหม่ทำใหม่

เพราะทุกอย่างที่ดำเนินการไปมุ่งหวังสู่การอยู่ดีกินดี ของพี่น้องประชาชน แต่อาจมีบ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนจะให้ท่านช่วยชี้แนะ เราพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชน หากมีอะไรผิดพลาด หรือกระทบต่อผู้ใด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


ส.อ.บุญเริง ใจประนพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน