• :
  • :

 สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลบ้านดอน

กระผม นายทวี ชัยวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับใช้บ้านเมือง รับใช้พี่น้องประชาชนตรงนี้ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนี้มาด้วยความราบรื่นนโยบายต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และที่ได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนของเราจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิด แต่กระผมสามารถบริหารงานได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านดอนของเรา ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมช่วยประสานงานจนกระทั่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาดำเนินงาน ในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน พนักงานส่วนตำบล และพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่านที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้โอกาสกระผมในการเข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันคำเดิมว่ายังคงขอรับใช้พี่น้องตำบลบ้านดอนตลอดไป

นายทวี ชัยวงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน